Altun silsile - Silsileyi Saâdet

Tarik ı Halvetiye i Şabaniye'ye ait;

1-Hazreti Seyyidi Kâinat Muhammeden il Mustafa Sallâllahu Aleyhi Vesellem.

2-Hazreti Aliyyül Mürteza Radiyallahu Anhü.

3-İmamu Hasanu Hüseyin Radiyallahu Anhü.

4-Hasanül Basri Kaddesallahü Sirrahül Âlî

5-Habîbî Acemî Kuddîse Sirruh.

6-Eş Şeyh Hazreti Davudu Tâi Kuddise Sirruh.

7-Eş Şeyh Hazreti Mârufi Kerhî Kuddise Sirruh.

8-Eş Şeyh Hazreti Sırrı Sakatî Kuddise Sirruh.

9-Eş Şeyh Hazreti Cüneydil Bağdadî Kuddise Sirruh.

10-Eş Şeyh Hazreti Ahmedü Mümşad id Deynûrî Kuddise Sirruh.

11-Eş Şeyh Hazreti Muhammed üd-Deynûrî.

12-Eş Şeyh Hazreti Muhammed Bekrî Kuddise Sirruh.

13-Eş Şeyh Hazreti Vahyeddîn ü Gazî Kuddise Sirruh.

14-Eş Şeyh Hazreti Ömer ul Bekrî Kuddise Sirruh.

15-Hazreti Ebâ Necîb î Sühreverdi Kuddise Sirruh.

16-Hazreti Kutbuddin Ebheri Kuddise Sirruh.

17-Hazreti Rüknüddin Kuddise Sirruh.

18-Muhammedün Neccâşi Kuddise Sirruh.

19-Şehabeddin i Tebrizî Kuddise Sirruh.

20-Cemaleddin i Tebrîzî Kuddise Sirruh.

21-İbrahim iz zahid il Geylânî Kuddise Sirruh.

22-Sadeddin i Fergânî Kuddise Sirruh.

23-Âhî Muhammed il Halvetî.

24-Eş Şeyh Ömer u Pîr Halvetî Kuddise Sirruh.

25-Muhammed bin Nûr il Halvetî Kuddise Sirruh.

26-Âhi Emîrim Muhammed il Halvetî Kuddise Sirruh.

27-Hacı İzzeddin il Halvetî Kuddise Sirruh.

28-Sadreddini Hunyadî Kuddise Sirruh.

29-Seyyid Yahya Şirvânî Kuddise Sirruh.

30-Pîr Muhammed Erzincânî Kuddise Sirruh.

31-Cemaleddin Aksarayî el Halvetî Kuddise Sirruh.

32-Dede Ömer Aladdin i Habib Karamanî Kuddise Sirruh.

33-Muhammed Behauddîn î Erzincanî.

34-Eş Şeyh Hayreddîn î Tokadî.

35-Eş Şeyh Pîri Muazzam el Halvetî Hazreti Şabanı Velî.

36-Eş Şeyh Osman ul Kastamonî.

37-Hayreddini Kastamonî.

38-Abdulbaki İskilibî.

39-Muhyidini İskilibî.

40-Derviş Ömer ul Fuadî.

41-İsmail Çorumî.

42-Mustafa Çelebi Çorumî.

43-Aladdin i Karabaş Veli.

44-Nasuhî Muhammed Üsküdarî.

45-Abdullah Rüşdî.

46-Zaralı Hacı Muhammed Efendi.

47-Çerkeşli Pîri Sani Hacı Mustafa Efendi.

48-Ankaralı Tiridzade Hacı Hüseyin Efendi.

49-Yozgatlı Aziz Ahmed Hakkı Efendi.

50-Aziz Hüseyn ül Keşâbî.

51-Muhammed bin Haydar Baba.

52-Piri Sani Aziz Hacı Şeyh Mehmed Emin Efendi hazretleri Şebinkarahisarî Kuddise Sirruhul Âli.

Not: Bu Silsileyi Şerif Küçük Tacı Şerifte yazılanların tercümesidir.