EFENDİ HAZRETLERİNDEN GÜZEL SÖZLER

GÖNÜL İKLİMİNE DÜŞEN İNCİLER EFENDİ,HAZRETLERİNDEN GÜZEL SÖZLER.

Bu kısımda Mehmed Emin Efendi’nin çokça zikrettiği âyet, hadis, kelâm ı kibar ve öz deyişlerini bulacaksınız.

“And olsun verdiğim nimetlere şükrederseniz nimetlerimi artırırım, nankörlük ederseniz, bilesiniz ki benim azabım

çok şiddetlidir.”İbrahim 7“Allah’a ve Resulüne inandıktan sonra, şüpheye düşmeden, mallarıyla, canlarıyla, cihad edenler işte imanında sâdık

olanlar onlardır.” Hucurat 15

“Üzülmeyin, gevşemeyin, inanıyorsanız üstünsünüz.” Âli imran 139

“Allah’a ve Resulüne, itaat edin, birbirinizle çekişmeyin.Sonra içinize korku düşerde kuvvetiniz elden gider, sabırlı

olun.Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir” Âli İmran 134

"Habibim Allah sana da, sana güvenip dayanana da yeter.” Bakara Suresinden

“Zalimlere en edna meyille meyletmeyiniz.” Bakara Sure’sinden

“Sakın Allah’ın kendini unutturduklarından olmayın.”

“Ey iman edenler niçin yapamayacağınız şeyleri söylüyorsunuz.” Saff 2

“Allah (c.c) Mü’minlerin canlarını ve mallarını cennet karşılığında satın almıştır.” Tevbe 111.

"Allah indinde en üstün amel ve ibadet, Allah yolunda mücadeledir, hiçbir amel buna denk sayılmaz.”H.Ş.

“Kalpler ancak Allah’ı zikretmekle mutmain olur.” Ra’d 28

“Dostlarım benim zikir nimetimle doyunuz, benimle hoş olunuz iyi biliniz ki benden iyi doyurucu bulamazsınız.” Hadisi

Kudsi.

“Mü’minlere karşı merhametli, kâfirlere karşı şedid olun. Hiçbir kınayıcının kınamasından çekinmeyin.” Maide 54’ten

“Gönlünde zerre miktarı varlık olan Cennete giremez.” Hadisi Şerif

“Vatan sevgisi imandandır, kişi kendi kavmini sever.” H.Ş.

“Şahsınıza kötülük edeni affedin. Vatana millete mukaddesata kötülük edeni ise asla affetmeyin!” Hz Ali k.a.v.

“Millet malından bir şey çalan cehennem ateşinden bir avuç almıştır.”H.Ş.

“Doğru bildiğin yolda yalnızda olsan yürü devam et,Allah’a dayan güven, O kendine güvenenleri sever.”

“Haklı olduğun davada korkma yardımcın Allah’tır.”

“Kendini Allah’a teslim ettin mi! Daha korkma!”

“Allah (c.c), dilerse zaman içinde zaman hâlk eder.”

“Allah(c.c)bir şeyi murad etti mi göz açıp kapayıncaya kadar bir sürede sebebini hâlk eder.”

“Allah istemedikçe yaprak kımıldamaz.Tabanca adam öldürmez , Allah dilerse öldürür”

“Kurtuluş için tek çare yalan olsa baş vurma,Helâk olacağını bilsen dahi doğruluktan ayrılma.

“Doğrular helak olmadığı gibi yalancılar da felah bulmaz.”H.Ş.

"Kurtuluş doğrudadır, sonunda ölüm bile olsa! "

"Allah Azizün züntikamdır, er geç intikamını alacaktır."

“Bütün hikmetlerin başı Allah korkusudur.”H.Ş

"Dilini göstererek” bu başınızın belasıdır, düşünmeden konuşmayın.”

“Söz verdiğiniz zaman sözünüzü yerine getirin, vebali vardır. Söz verdiğiniz yere iki eliniz kanda da olsa zamanında

gidin.”

“Yalanla îman bir arada bulunmaz.”H.Ş.

"Allah'ın emri her şeye galiptir, iradesi reddedilmez."

“Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyin, korkuda büyük, ümit de!”

“Allah rızkı dilediğine genişletip, dilediğine daraltır” Ra’d 26’dan

“O’nun izni olmadan, hiçbir meyve vermez, hiçbir kadın doğurmaz.” Fatır 11’den

“Büsbütün saadet, Allah yolunda harcanan ömürdür”

“Güzel ahlâk sahibi elbette Cennettedir” H.Ş.

“Konuştuğun zaman Allah’ı konuş, Susarsan da Allah’ı düşün.”

“İbadet ondur, dokuz buçuğu helal lokmadır.”

“Vücudunu haramla besleyen cehennemliktir. ”H.Ş.

“Yüksek mertebelere büyük zorluklarla vâsıl olunur.”

“Bin kerametten bir istikâmet hayırlıdır.”

"Akıllı kişinin görüşü keramettir." Hz Ali kav.

“Nefis ve şehvetle illetli her akıl sahibine, ilim ve hikmetten faydalanmak haram kılınmıştır” H.Ş.

“Oğlum, iç ve huzur ilmini öğren dış bilgilerle yetinme, zira dış bilgilerle yetinenler farkına varmadan helâk oldular.”

Ahmed er-Rufâi Hz.

“Oğlum bu kapıda hiç kimsenin bir harf çıkarmaya yada eklemeye selâhiyeti yoktur, burada bir baş üstüne borcumuz

var.” Haydar Baba Hz.

“Ümmetimden bir taife, kıyamete kadar, hiç mağlup olmadan, zaferden zafere koşacaktır. Düşmanların yapmak

istedikleri hile ve desiseler onlara zarar vermeyecektir.” H.Ş.

“Bir kimse dünyayı ilimle, amelle doldursa Hak esmasına ulaşamaz ancak; bir Mürşîdi Kâmile tabi olması gerekir.”

“Çilesini çekmeden atarak, tutarak, kafacığına güvenerek,tevhid ilminden söz etmek şirktir.”

“Bir kimse ilmine, ameline, kafasına, ibadetine güvenerek Resûlüllah’ın ve Pîr’in emri olmadan Mürşidlik iddia ederse

bütün mahşer halkının hesabını verecektir.” Abdulhakim Arvâsi Hz.

“Şikayet ve gönül darlığı, marifet azlığından gelir.”

"ilahiler vaazdır, alana nasihat olarak yeter."

“Bir mürşîdi zannetme ki bir yaşlı pederdir,Mürşid, gönül iklimini aydınlatan bir erdir.”

“Desti âdâdan soğuk su içme kandırmaz seni,Korkma düşman ateşinden yandırmaz seni,Müstâkiym ol Hazreti

Allah utandırmaz seni.“

“Bu kapının hekimi de var, hâkimi de var.Herkes güvendiği kadar nasiplenir.”

“Sür çıkar, ağyarı dilden,Tâ tecelli ede Hâk.Padişah konmaz saraya Hâne mâmur olmadan.”

“Andolsun bir makam isteklisine istediği makam verilmez. Buyuruyor Resulüllah Efendimiz. Tâlip olmayın tâbi olun.”

“Halveti yolu gizliliktir, bizim şiarımız da yokluktur.”

“Şeriat ölçüdür, fakat tarikat daha ince gider, kılı kırk yarar.”

“Enbiya’nın mucizesini açıklaması vacibtir,Evliyanın kerametini gizlemesi vacibtir.”

“Dervişime dokunan kefenini hazırlasın, buyuruyor Hazreti Pir”

“Tarikat mihenk taşıdır, yıkılacak yapılacak yerlere dikkat edin.Biz sizden bir şey beklemeyiz, kapıya muhalif olmayın

gerisine karışmayın.”

“Gökten düşenin derdine derman bulunur da,Mürşîd i Kâmil’in gözünden düşene derman bulunmaz.”

“Âşıkânın kâbesidir bu makam,Kimki nâkıs gelse burda olur tamam.” Süleyman Nazif.

“Sarıl gel dameni ihsanına sen Şeyh Şaban’ın,Harabiden geçip, mamuru âbad olmak istersen.”Hz Pir Şeyh Şabanı

Veli

“Başkalarının ayıplarını araştırmaktan vazgeç,kendi ayıp ve yanlışlarınla meşgul ol.”

“Bu kapıda üç ayı altı ayı geçmez, imtihan oluruz.”

"Bir işi murad etme, oldu ise inad etme."

"Tarikat baştan aşağıya adaptır."

“Söz söyleyen kimse, söylediğini yaşıyorsa, sözü tesir eder, unutulmaz. Yaşamıyorsa, sözünün bir tesiri olmaz.”

“Sizden bir ücret istemeyen ve sizi hidayete erdirene uyun”

“Âlimin yanında dilini, meşayıhın yanında kalbini koru.”

“Sesini yavaş çıkar, bağırıp, çağırma! Seslerin en kötüsü merkep sesidir” Lokman 19

“Yavaş ve yumuşak konuşanı sevmek vacip olur.”

“Alim ne incinir ne incitir.Cahil hem incinir hem incitir”

“İlim fayda vermez amel olmadıkça, Amel fayda vermez ihlâs olmadıkça, İhlâs da fayda vermez ahlâk olmadıkça...”

“Edep bir tâc imiş nuru Hûdâ’dan,Giy ol tacı emin ol her belâdan.”

"Şeriat velî kaydetmemiştir ve lâkin livâsıdır (âsâsıdır) velinin elinde şeriat.”

“Bildiklerinizle amel ederseniz bilmedikleriniz size ilham olunur.”H.Ş.

“Allah’tan korkar, emirlerini tutar, nehiylerinden sakınırsanız, Allah kalbinize bir nur inşirah eder de iyiyi kötüden

ayırırsınız.” H.Ş.

"Müslümanın ferâseti vardır, bu da Müslümanın ferâsetidir.”

“En akıllınız ölümü en çok düşüneninizdir.En güçlünüz ölüme hazırlanandır.”

“İbadetin hayırlısı, az da olsa devamlı olandır.”

“Ancak hakkından gelebileceğin sözü söyle.”

“Sözlerin efdali az ve öz olandır”

“Çok söz kalbi öldürür.”

“Çok su içmek aşkınızı söndürür””

“Hoş gör ki hoş görülesin”

“Her bir usrun(zorluğun) bir yüsrü (kolaylığı) vardır.

“Külli şeyleri âsân eden Mevlâ Kerim.”

"Bu kapı varlık kapısı değildir, yokluk bizim şiarımızdır."

“Allah’ın aziz ettiğini kimse zelil edemez,Zelil ettiğini de kimse aziz edemez.”

“Mertebelerin en yükseği kul olmak ve kulluk makamıdır.İnsanın makamı yükseldikçe gönlü alçalmalıdır.”

“Şerefsiz yaşamaktansa, şerefinle öl.”

“Fitne uykudadır, uyandırana lanet olsun.” H.Ş.

“Mazlum en az zalim kadar cesur olmadıkça,zulümden, zilletten kurtulamaz.” Hz Ali k.a.v.

“Zalim olma mazlum ol, aldatan olma aldanan ol.”

“Azîzim yok ise sende bir liyakat, Ne fayda şeyhinin kerametinden?”

“Pehlivan nefsini yenendir.”

“Mukadderat hulul edince tedbirler şaşırır.” Hz Ali kav.

“Hak’la güreşeni Hak alt eder.”

“Mağrurun hasmı Allah’tır.”

“Kanaatten büyük zenginlik yoktur.”

“Öfke ve şehvet insanı dinden çıkarır.”

“Cömertin ayağı kaydı mı, Allah hemen elinden tutar düşürmez.”H.Ş.

“Misafir kabul etmeyende hayır yoktur, misafire hizmet ibadettir.”

“Haset, öyle bir şeydir ki, ateşin odunu yakıp bitirdiği gibi,kişinin iyi amellerini yakar yok eder.” H.Ş.

“Bir kimse el emeğinden daha güzel bir rızık yememiştir.”

“Cömertlik övülmüştür.” Hz Ali k.a.v.

“Fukarayı sabirinin duası kabul olunur.”

“Sofra başındakilerin çokluğu, yemeğin bereketindendir.”

“Şükür, nimetlerin zinetidir.” Hz Ali k.a.v.

“Hediyeleşmek aranızdaki sevgiyi artırır.”

“Tevazu, insanı yüceltir.” Hz Ali k.a.v.

“İhsan, insanı köle yapar, bu yüzden düşmanına bile ikram et.”

“Allah sizin namazınıza orucunuza bakmaz, doğruluğunuza bakar. Kişi doğruluğu araya araya doğrulardan yazılır.”

“Öyle gözler vardır ki, sözden iyi anlatır, Öyle sözler de vardır ki,nice gözler ağlatır.”

“Kelbi Kelbe boğdurur Allah,Velâ havle velâ kuvvete illa bîllah.”

“Faydasız ilimden Allah’a sığınırım. Üzerinize farz olan ilim Kuran ilmidir ehlinden alın.” buyuruyor.Kuran-ı Kerimde en

kısa ayet “amiletün nasibeh” “Çalışmış boşa yorulmuş” mürşidi olmayanların hali buna benzer “âvâre kasnak” gibi

boşa döner.

“Şöhret âfettir”. H.Ş.

İmamı Azam Efendimiz “Son iki senemde Cafer i Sadık Hazretlerine yetişmeseydim helâk olmuştum.” Buyuruyor.

“Akıl ihtiyaçtan doğar,derdi veren Allah dermanı da verir.”

“Batın’ın kılıcı iki ağızlıdır.”

“Kul uhdesine düşen vazifesini yapmazsa Allah Teâlâ onu çeşitli belâlarla tasalandırır. H.Ş.

“Dün geçti, yarın belli değil bu günü ganimet bilin” ,

"Sanma şahım, herkesi sen sâdıkâne yâr olur,Herkesi dost mu sandın belki ol âğyâr olur,Sâdıkâne dost mu var

sandın bu âlemde,Yâr olur,ağyâr olur,dildâr olur,serdar olur.”

“Aşk anlatılmaz yaşanır.”

“Aşk olmayanda meşk olmaz.”

“Aşkı tatmayan bilmez.”

“Râbıtasız zikir yağsız yemeğe benzer.”

“Sûret adamı aldatır.”

“Uydum kalabalığa olmaz,her nefesin hesabı var.Herkes gafletteyken sen uyanık ol. Her nefese üç sual var, bir

rivayette yedi suâle kadar sorgu var, ona göre, nefesinizi boşa harcamayın”

“Ahir zamanda ümmetim yetmiş üç fırkaya ayrılır yetmiş ikisi helâk olur Ancak Fırkayı Nâciye kurtulur.”

“Benim ümmetim yaz yağmuru gibidir. Bereket (Hayır) başında mıdır sonunda mıdır? bilinmez.” Hadis-i Şerif.

“El ele vermiş birlik olmuş kimselerin yardımcısı Allah’tır.Tefrikaya düşenden de artık yardımını keser.” H.Ş.

“Mü’minin, mü’mine gıyabındaki duası red edilmez.”

“Kendin için istediğini din kardeşin içinde istemedikçe kâmil îman etmiş sayılmazsın.” H.Ş.

“Birbirinizi sevmedikçe tam îman etmiş sayılmazsınız,îman etmedikçe de cennete giremezsiniz.”H.Ş.

“Kişi arkadaşının dini üzeredir.”

“Kişi sevdiğiyle beraberdir.” H.Ş.

“Mağrib’teki bir kardeşin ayağına diken batsa Maşrık’takinin duyması gerekir.”

“Mü’min, mü’minin kardeşidir ona zulmetmez gıyabında hakkını korur yaşamasına yardım eder.” H.Ş.

“Hiçbir menfaat beklemeden kardeşin kardeşe yaptığı duayı Allah (c.c) reddetmez.”

“Kardeşlerden incinirseniz, aleyhlerinde konuşmayın, gece teheccüd namazına kalkın o kardeşe de duâ edin.”

“Buraya gelip danışmadan dini konularda her duyduğunuza inanmayın.”

“İki şey yol kesicidir. Birisi yüzüne karşı bir kimseyi methetmek, diğeri de tenkitte ileri gitmektir.”

“Anne ve babasına hürmet eden dünyada da, ahirette de bunun karşılığını görür.

“Özür dileyeni affetmek dinimizin emridir.”

“Meclislerde konuşulanlar size emanettir, onları iyi muhafaza edin.”

“Gelen gün kârımıza” der hep geleceğe bakar, güzel şeyler hayal ederdi.

“Gıybeti dinleyen, gıybeti yapan gibidir.”

“Sevdiğiniz insanlara güler yüzle selam verin, sadakayı cariyedir.”

“Aranızdaki işleri istişare ederek görüşün, istişare eden yanılmaz buyrulmuştur. İstişare eden isabet eder, istişareye

uymayanda da hayır yoktur. İstişare için danışıldığınızda Allah için doğruyu söyleyin. Eğer doğruyu söylemezseniz,

emanete hıyanet etmiş olursunuz.”

“Kişi dilinin altında gizlidir.” Hz Ali k.a.v.

“Haksızlık önünde eğilmeyiniz, hakkınızla beraber şerefinizi de kaybedersiniz.”Hz Ali.

“Allah’tan korkmayan, kuldan utanmaz.” Hz Ali k.a.v.

“Kardeşlere yemek yedirmenin mükafatı sınırsızdır.”

“Birbirinizle tartışmayın, cedelleşmeyin iyi amellerinizi götürür. Kardeşin kardeşle cedelleşmesi günah olarak yeter.”

“İnsan bilmediği şeyin düşmanıdır.” Hz Ali k.a.v.

“Verdiğin sözden dönme, ahdine hıyanet etme, düşmanın bile olsa aldatma.” Hz Ali k.a.v.

“Allah’a dayanan kimse hiçbir zaman yıkılmaz.” Hz Ali k.a.v.

“Mesul olduğunuz şeyle meşgul olun.” Hz Ali k.a.v.

“Söylemediğin sürece sır senin esirindir. Eğer söylersen sen sırrın esiri olursun.”

“Şüphelilerden kaçınan kimse dinini ve faziletini tamamlamış olur.”

“Kötülük eden kimseye iyilikle muamele etmek büyük fazilettir.”

“Sadaka belâları defeder.”

“Belâ sadakayı geçemez.”

“Güzel tebessüm sadakadır.”

“Dua inzal olmuş olacak, bütün belâları def eder.” H.Ş.

“Dua ibadetin iliğidir, özüdür.”

“Dua mü’minin silâhıdır.”İnsanoğlu hayra dua ettiği gibi şerre de dua etmektedir. Buyruluyor, onun için dua ederken

yarabbi “muradınla muradımı bir eyle” diye dua edin.

“Şeriatte senin ki senin benim ki benim,tarikatta benimki de seninki de senin,hakikatte ne senin ne benim hepsi

Allah’ındır.”

“Herkesi kendine göre değil,Kendi terazisine göre tart” Hz Ali k.a.v.

“Müslüman her yerde temiz ve intizamlıdır”

“Dervişlik olsa idi tâc ile hırka,Biz de alırdık otuz beşe kırka.” Yunus Emre.

“İbadetin temeli tahâret ve güzel abdesttir”

“Bir damla sirke bir teneke balı bozar.”

“Bir kötünün yedi mahalleye zararı olur.”

“Ey Ashabım, siz dinin onda dokuzunu yaparsanız Cennet’e girersiniz. Ahir zamanda benim kardeşlerim gelecekler

onlar dînin onda birini yaparlarsa Cennet’e girecekler. Kardeşlerimi özledim.” Hadis-i Şerif.

“Ümmetimin âlimleri, Benî İsrail’in peygamberleri gibidir.”H.Ş.

“Şu anda benim sünnetimi devam ettiren iki yol var.Birisi Kuran ı Kerim, diğeri benim Ehli Beytim’dir.” Hadis-i Şerif.

“Sizin kadınlar üzerinde haklarınız olduğu gibi, kadınlarında sizin üzerinizde hakları vardır. Onlara nazik davranın

Allah’ın yarattığı şekle uygun davranın.”H.Ş.

“Bir kadın kocasına ismiyle hitap ederse o eve lânet yağar,Bir erkek hanımına ismiyle hitap ederse, o eve rahmet

yağar.” H.Ş

“Bir kavme benzeyen ondandır.” H.Ş.

“Bir kimse sapık bir kavmin yaptığını yapmasa da benimsese;onlarla haşr olunur, onlarla hesap verir.” H.Ş.

“Niceler geldiler bu virâneyi tamir için, bir yanını yaparken, bir yanı oldu harap.”

“Bu dünya geçici ve aldatıcıdır. Âhiret daha hayırlı ve bâkidir”

“Dünya sevgisi bütün belâların başıdır.”

“Dünya aldatır, zarar verir, çeker gider.”

“Dünya senin bineğindir üzerine iyi binersen seni taşır hizmet eder, O senin üzerine binerse seni helâk eder.”

"Dünya bir cifedir, ona tabi(talip) olan köpektir."

"Uyku sevgisi, rahatlık sevgisi ve taam Sevgisinden Allah’a sığınırım."

“Dolu mide ile sıhhat olmaz. Az yiyin hasta olmayın.Seyahat edin sıhhat bulun.”H.Ş.

“Hastalıkların başı midedir. Devaların başı perhizdir.”H.Ş.

“Sol eliyle yenileni kusmak gerekir.” H..Ş.

“İstişare eden yanılmaz.” H.Ş.

“Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır.” H.Ş.

“Harabat ehline hor bakma şâkir,Defineye mâlik viraneler var.”

“Define yıkık yerde olur.” Mevlâna Hz.Mevlâna’dan bahsedince O; “Peygamber değil, ama kitabı var.” Hazreti Pîr için

ise; “Kur’ân ı Kerim’de O’na dair bir işaret vardır.” Buyuruyor.

“Kimsenin âhı kimsede kalmaz, dedesinin yediği ekşi elma torununun dişini kamaştırır.”

“Başınızdaki emir, kuru başlı, kıvır kıvır saçlı, siyah Habeşli bir köle de olsa; masiyet emretmedikçe itaat edin.” H.Ş.

“Zulm ile âbad olanın, âhiri berbat olur.”

“Tütün içenin îmanı firar eder.”

“Necat ül Mü’minin isimli eserinde Of’lu Mehmet Emin Efendi sigaranın haram olduğunu 20 madde de şer’î

delillerle ispat etmiştir.”

“Bidat işlemeye devam eden kimse gün gelir imandan soyunur.”

“Ümit var olun,bu hengâme içerisinde.En gür sedâ, İslâmın Sedâsı olacaktır.”

“Öyle bir zaman gelecek ki insanlar ülke ülke dolaşacaklar da, zekat verecek kimseyi bulamayacaklar.” H. Ş.

“Bir menkîbe anlat bizi kandır, Anlat ki hepsi yalan, hepsi yalandır.”

“Bu alçaklara, bu dünya gibi bir dünya daha vereceğiz, yeter ki,bir parmağını ateşe sok desek yapamazlar ama

ahmaklıklarından bütün vücutlarını ateşe atarlar da farkına varmazlar.”

“Bizim kardeşlere de o an gelip çattı mıydı, öbür taraftaki makamını gördükten sonra bu dünya gibi bir dünya daha

versen dönüp bakmazlar.”

"Ümeranın hayırlısı ulemayı ziyaret edendir, Ulemanın şerlisi ümerayı ziyaret edendir."

"Fakirlik ateşten bir gömlektir giyebilene aşk olsun,Zenginlikte ateşten bir gömlektir onu da giyebilene aşk olsun."

“Aramakla bulunmaz, yine arayan bulur.”

“Geçmiş zaman olur ki, hayali cihan değer.”

“Soru ilmin anahtarıdır, siz manalı bir söz açacaksınız ki, manalı bir sohbet olsun.”

“Sabaha kadar da başınızı secdeden kaldırmasanız, aile efradınıza sahip çıkmadıktan sonra, boşuna uğraşmış

olursunuz.”

“Sizden üç şey isteniyor. Biz sizin çetelenizi tutmuyoruz.
1-İbadet ondur, dokuz buçuğu helal lokmadır. Memursan masana, Esnafsan kasana, Amele isen alın terine dikkat et.
2-İslami ilimler öğrenilecek, asgari 32 farz. Öğrendikleri ile amel edilecek, amelsizlik yok.
3-Başınızdakilere inanın, ağzından çıkana güvenin, gerisine karışmayın.”

“Necip Türk Milleti, Cenabı Allah bu milleti meccanen ayakta tutuyor.”

“Rızaya razı ol eğer Hak’ka kul isen.”

“Dünya ve Ahiret hayatını müsavi şekilde, at başı götürmek gerekir. Ne dünya için Ahireti terk edin ne de Ahiret için

dünyayı terk edin.”

“Başınıza gelen musibete sabrediniz, sabredenler felaha ermiştir. Bela ne kadar büyükse ecir de o kadar büyüktür.”

“Üzerinize elzem olmayan işlere karışmayın.”

“Elhamdülillah, biz bu kapıda körü körüne değil, görerek ve bilerek yürüyoruz.”

“Kötü arkadaş yırtıcı kaplandan tehlikelidir. Şeytan ne ki, bir euzü besmele çeksen dağılır gider.Kötü arkadaş kovsan

da gitmez.”

“Zuhuratla amel olur mu? sorusuna; zuhuratla amel olmaz, zuhurattan istifade edilir. Ehline anlatılır. Ehlinin tabirine

göre, vereceği hükme, yapacağı yoruma göre hareket edilir.”

“Ders alıp da aleyhte bulunmayan, gelip gitmese de dersli sayılır. Tenkide başlar, aleyhte bulunursa; iflah olmaz, kapı

bile kurtaramaz.”

“Allah c.c bu Milleti seviyor. Bu Milletin sahibi Cenabı Allah sahip çıkıyor. Eğer bizi idare edenlerin kusurlarına baksa

yer ile yeksan olmamız gerekirdi.”

“Bu Millete zarar verenlere bu çuvalın ağzı açık iken bunun dibini kim deldi diye hesabı sorulacak.”

“Kardeşlere kızmak yok, küsmek yok, beddua etmek yok, ancak dua edeceğiz, kin tutmayacağız.”

“Bir insanı tanımak için; şu beş şeye bakılır.
1-Mevki ve makam vereceksin.
2-Evinde misafir kalacaksın.
3-Yol arkadaşlığı yapacaksın.
4-Anasına babasına itaatine bakacaksın.
5-Alışverişte sözüne bakacaksın.”

“Bir kardeş seccadesine rabıta ile devamlı oturursa vasılı illallah olur.”

“Her bildiğin doğru da olsa, her doğru her yerde söylenmez.”

“Aşığa Bağdat sorulmaz.”

"Altın kalemle yazsın bunu yazan, Kendi kuyusunu kazar başkasına kuyu kazan."

"Kendisi himmete muhtaç dede,Nerde kaldı gayriye himmet ede."

"Derya da olsanız, katre gibi görünün."

“Geçme namerd köprüsünden ko aparsın su seni,Yatma tilki gölgesinde ko parçalasın aslan seni.”Yavuz Sultan

Selim.

“Cihanı âleme padişah olmak bir kuru kavga imiş.Bir velîye bende olmak cümleden âlâ imiş.” Yavuz Sultan Selim.